DOPORUČUJEME

Portugalsko - letecky
Portugalsko - letecky
Portugalsko,
cena od: 25990 Kč
Burgundsko
Burgundsko
Francie,
cena od: 12990 Kč
Katedrály jižní Anglie
Katedrály jižní Anglie
Anglie,
cena od: 17990 Kč
Indočína - Thajsko, Laos, Vietnam
Indočína - Thajsko, Laos, Vietnam
Thajsko,
cena od: 58990 Kč
Normandie a její umělci
Normandie a její umělci
Francie,
cena od: 18990 Kč

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Polskem po stopách křižáků a templářů

DALŠÍ INFORMACE

Řád německých rytířů se na území dnešní Polska dostal ve 13. století na pozvání kníže Konráda Mazovského, aby kolonizoval území pohanských Prusů. Vytvořil dobře organizovaný a prosperující stát, s jehož existencí je spojena řada významných gotických památek (Grudziądzki oltář z dílny Třeboňského mistra z bývalé kaple křižáckého hradu nebo Toruňská madona). Mnohé z nich jsou českého původu a představují vrcholná díla evropského středověku. Malbork, sídlo velmistra řádu, je dokonce nejluxusnějším hradem doby gotiky. Pozornost bude věnována také bohatým hanzovním městům na území Polska, zejména Gdaňsku, a místům, která souvisela s ranými polskými i českými dějinami (Hnězdno). Na program je i prohlídka kaple ve Chwarszczanech, což je unikátně zachovalá evropská památka spojená s existencí tajemného řádu templářů.

PROGRAM ZÁJEZDU

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin do Varšavy, technické zastávky cestou. Nocleh v hotelu ve Varšavě.

2. den: Celodenní prohlídka VARŠAVY. Varšava byla kompletně zničena Němci za 2. světové války a obnovené centrum bylo zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO jako výjimečný příklad úplné rekonstrukce historického vývoje od 13. do 20. století. Dopoledne královský zámek na Starém městě, návštěva Galerie Lanckronských se dvěma nově objevenými obrazy holandského malířského velikána Rembrandta: Portrét dívky a Učenec v pracovně (obraz zajímavý pro srovnání s pražským Rembrandtem). Odpoledne Muzeum Narodowe - největší a nejbohatší galerie výtvarného umění v Polsku. S podrobným komentářem si prohlédneme na světě zcela ojedinělou kolekci raně středověkého malířství z egyptské křesťanské katedrály Faras z 8. století v nové působivé expozici (mj. nejstarší vyobrazení sv. Anny a jedny z nejstarších středověkých vyobrazení archanděla Michaela a Gabriela a Vítězného kříže s Kristem), dále bohatou sbírku gotického a renesančního umění střední a severní Evropy s řadou nejcennějších děl české gotiky jako je Vratislavská madona, Svatovítský mandylion, skupina Ukřižování od Týnského mistra, vynikající díla francouzské a nizozemské gotiky a mystického umění 13. a 14. století z Německa a Polska, kolekce starých mistrů doby italské renesance (Botticelli), nizozemské pozdní gotiky a holandského baroka. Speciální pozornost bude věnována unikátním uměleckým památkám z Gdaňska a z oblastí pod vládou křižáků (velkolepý Grudziądzki oltář z dílny Třeboňského mistra). Volno a návrat do hotelu.

3. den: Dopoledne odjezd z hotelu do TORUNĚ - v roce 1997 bylo město zapsáno na seznam UNESCO, rodiště Koperníka, nejcennější památky pochází z gotického období - katedrála sv. Janů a kostel sv. Jakuba, v městské architektuře jsou viditelné vlivy hanzovních měst, urbanistické uspořádání Starého i Nového Města, dochované téměř beze změny ze 13. století, významní sídlo křižáků v letech 1231-1454, ale zachovaly se jen nepatrné ruiny křižáckého hradu. Ve městě se kdysi nacházela Toruňská madona (dnes rekonstruovaná), vytvořená pražským sochařem kolem roku 1390 - toto nejvýznamnější dílo českého umění bylo zničené nebo odcizené během války, ve františkánském kostele Panny Marie na Starém Městě se však zachovala  působivá konzola s postavou Mojžíše. Odpoledne PELPLIN - původně cisterciácký klášter, gotický kostel změněn později v katedrálu, bohatá středověká výzdoba, jeden z největších kostelů tzv. cihlové gotiky v Evropě, noc v hotelu v Gdaňsku.

4. den: Dopoledne MALBORK - detailní prohlídka největšího křižáckého hradu v Evropě, luxusní gotické sídlo velmistra řádu německých rytířů a hlavní centrum jejich říše, v roce 1997 byl hrad zapsán na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Odpoledne GDAŇSK - slavné hanzovní přístavní město, historické centrum města, hlavní památky města, Poslední soud - unikátní dílo malíře Hanse Memlinga určené pro Florencii, které ukradli piráti a darovali ho do Gdaňska, středověký přístavní jeřáb - evropský unikát, velký pozdně gotický kostel Panny Marie - s Krásnou madonou a gotickým orlojem, stará radnice - dílo nizozemského manýrismu, Neptunova fontána, Artušův dvůr, Zlatý dům, kostel sv. Trojice - skvost cihlové gotiky. Návrat do hotelu.

5. den: Odjezd z hotelu, dopoledne návštěva BISKUPINU - jedinečné archeologické muzeum, rekonstrukce toho, jak vypadala před třemi tisíci lety pevnost a osada doby železné z doby tzv. lužické kultury, odpoledne HNĚZDNO, kde byl pochována svatý Vojtěch po mučednické smrti v Prusku v roce 997. V roce 1000 se u jeho hrobu sešel na své pouti německý císař Ota III. s polským knížetem Boleslavem I. Chrabrým - toto setkání je známo jako hnězdenský sjezd. V roce 1300 se v hnězdenské katedrále uskutečnila korunovace přemyslovského vládce Václava II. jako polského krále. Nejvýznamnější památkou je katedrála Nanebevzetí Panny Marie se stříbrným relikviářem svatého Vojtěcha ze 17. století, vzácnými románskými dveřmi s reliéfy ze života sv. Vojtěcha z doby kolem roku 1175. Přejezd do POZNANĚ - významného středověkého sídla dynastie Piastovců, památky na Tumském ostrově, katedrála sv. Petra a Pavla je nejstarší polskou katedrálou; byla mnohokrát přestavována, po 2. sv. válce byla obnovena v gotickém slohu, kolegiáta Panny Marie - jedena z nejvýznamnějších sakrálních staveb Velkopolska. V centru města se nachází staré trhové náměstí, renesanční radnice a rekonstruovaná městská váha. Noc v hotelu v Poznani.

6. den: Dopoledne návštěva CHWARSZCZANY - unikátně zachovalé templářské kaple, sídla komtura, jedné z nejvýznamnějších templářských památek ve střední Evropě. Odpoledne FRANKFURT NAD ODROU, významné hanzovní město ve 14. a 15 století, které nabízí řadu atraktivních památek, které nedávno objevil Jiří Fajt knihou Dlouhý stín císaře Karla IV.: prohlídka kostela Panny Marie - mimořádná ukázka moderní prezentace středověkého monumentu, vzácné sklomalby ze 14 století objevené 50 let po válce v ruských depozitářích (celkem 111 vitrají ovlivněných českým uměním) a kostela Sankt-Gertraud, jehož atrakcí je unikátní bronzová křtitelnice a čtyři metry vysoký svícen, bohatě zdobený reliéfy, který sem věnoval tehdejší braniborský kurfiřt Jošta Moravského z Brna. Příjezd do Prahy kolem 22.00 hodin.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena zájezdu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • dopravu autokarem
  • 5x nocleh v hotelu 3* 
  • 5x snídani
  • místní poplatek
  • osobní audio systém
  • služby průvodce CK

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • pojištění
  • vstupné do objektů

POZNÁMKY

Zájezd je pořádán ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění a umělecký kritik PhDr. Peter Kováč, odborník na umění středověku a renesance, mj. absolvent semináře pro renesanční umění na katedře dějin umění na Varšavské univerzitě.